ទស្សនៈវិស័យ

  • ជាស្ថាប័នមួយដែលជាទីទុកចិត្ត ដោយផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុខ្នាតតូចនិងមធ្យមឈានមុខគេទូទាំងប្រទេស  

  បេសកកម្ម

  • ធ្វើការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅទីក្រុងជាយក្រុងតាមបណ្តាខេត្តនិងនៅទីជនបទដាច់ស្រយាល សំរាប់លើកកំពស់ជីវភាពអោយកាន់តែប្រសើរឡើងដោយជាមួយការផ្តល់ នូវសេវាឥណទានខ្នាតតូចដើម្បីបង្កើនសកម្មភាពមុខជំនួញរបស់ពួកគាត់
ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ គេហទំព័រដីម អំពីយើង ទស្សនៈវិស័យ និងបេសកកម្ម